Zelená domácnostiam - Kúrenia a Vetranie | PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah


Zelená domácnostiam
Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiam
__________
> Aktuality
11.01.2024
SIEA dotácie Zelená domácnostiam
Zelená domácnostiam nové kolo dotácií. O poukážku bude možné požiadať spätne. Príspevky na tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, slnečné kolektory a kotly na biomasu. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov.
 |  Viessmann Partner
INFORMÁCIE O ŠTÁTNEJ DOTÁCIÍ PRE VYUŽITIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

Vlastníci rodinných a bytových domov vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa budú môcť znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a veterných turbín.

Inštalácie sú umožnené od 30.10.2023, poukážky sa budú vydávať v 1. štvrťroku 2024

Poskytovanie pomoci sa v projekte Zelená domácnostiam riadi Všeobecnými podmienkami podpory, ktoré SIEA zverejnila 30.10.2023. Od tohto dátumu je možné realizovať inštalácie podporovaných zariadení, nie je nutné čakať na vydanie poukážky. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém, zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory.

Tisícky podporovaných zariadení
Finančné príspevky bude možné využiť na inštaláciu zariadení, ktoré splnia technické a environmentálne požiadavky a budú uvedené v zozname oprávnených zariadení v čase podávania žiadosti o preplatenie poukážky.

Cieľom je znižovanie emisií skleníkových plynov
Projekt Zelená domácnostiam je v Programe Slovensko súčasťou v opatrenia 2.2.3 zameraného na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a s tým súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

Nový projekt Zelená domácnostiam nadväzuje na prvé tri úspešné národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Vďaka európskej a štátnej podpore bolo doteraz nainštalovaných v slovenských domácnostiach takmer 60 000 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti pri kúpe zariadení využili poukážky v hodnote 120 miliónov eur. Celkový inštalovaný výkon podporených zariadení prekročil 460 MW. Domácnosti si mohli vybrať z viac ako 5 000 konkrétnych typov zariadení, ktoré spĺňali požadované technické požiadavky. Na projektoch sa podieľalo vyše 1700 oprávnených zhotoviteľov. Podrobné informácie o podpore poskytovanej v rámci končiaceho programového obdobia sú dostupné na pôvodnej stránke projektu Zelená domácnostiam 2015 – 2023.
Ktoré zariadenie Viessmann je pre vás najvhodnejšie?

Vďaka našej ponuke zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám.
Odborník na Zelenú dotáciám

Ing. Igor Valent
i.valent@psmos.sk  |  0905/146-857
Možnosti použitia dotácie

Finančný príspevok má svoj presne zadefinovaný účel, na ktorý má byť použitý. V súčasnosti je možné v rámci národného projektu žiadať o dotáciu na:

 • slnečné kolektory,
 • tepelné čerpadlá,
 • kotly na biomasu,
 • fotovoltaické panely

Konkrétne typy zariadení, na ktoré môže byť príspevok poskytnutý, uvádza SIEA v zozname oprávnených zariadení.
Kto môže žiadať o dotáciu?

O finančný príspevok môže požiadať fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu alebo fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi, alebo sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov. Na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

 • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
 • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
 • náklady spojené s užívaním rodinného domu, týkajúce sa dodávanej energie (v rozsahu väčšom ako je 15 % celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom) sa
 • nesmú účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov, či iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom (alebo jeho časť väčšia ako 15 % podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia) nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom, či inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.
Postup získania príspevku

Pre získanie finančného príspevku z projektu Zelená domácnostiam II je potrebné dodržať viacero podmienok. V skratke vás prevedieme procesom získavania dotácie:

 1. oboznámte sa so všetkými podmienkami pre získanie dotácie,
 2. zhotoviteľ vám pomôže vybrať zariadenie najvhodnejšie pre vašu domácnosť a pripraví cenovú ponuku,
 3. ak cenovú ponuku schválite, so zhotoviteľom následne uzavriete písomnú zmluvu,
 4. na základe písomnej zmluvy požiadate o štátnu dotáciu,
 5. ak vaša žiadosť o štátnu dotáciu bude schválená, obdržíte poukážku,
 6. poukážku predložíte zhotoviteľovi, s ktorým ste uzavreli písomnú zmluvu,
 7. v závislosti od podmienok, ktoré ste si predtým dohodli so zhotoviteľom v zmluve, vám bude nainštalované zariadenie.
Kto je oprávnený zhotoviteľ?

Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá:

 • je registrovaná v SR alebo inom členskom štáte EÚ,
 • zabezpečí inštaláciu zariadenia osobou odborne spôsobilou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zák. č. 309/2009 Z. z.“) a má so SIEA uzavretú zmluvu o preplácaní poukážok najneskôr pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky.

zdroj: http://zelenadomacnostiam.net/
Máte otázky?
__________
Návrat na obsah